Monday, December 31, 2012

Salaf Dan Khalaf : Siapakah Mereka ?

Salaf Vs Khalaf ??? 

Kebetulan seorang rakan memohon penjelasan lanjut mengenai golongan Salaf dan Khalaf ini. Maka, ingin saya kongsikan di sini untuk merungkaikan kekeliruan dan menambah baik pemahaman kita terhadap siapakah golongan Salaf  dan Khalaf  ini. Pemahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah berdasarkan kepada syariah dan sejarah. Terdapat dua generasi yang sangat popular dalam sejarah perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu golongan pertama dikenali sebagai ahli Salaf  dan golongan kedua pula merupakan ahli Khalaf. 

Pengertian Salaf
Dari segi bahasa (etimologi), bermaksud apa yang telah berlalu dan mendahului. Salaf juga bermaksud sekumpulan pendahulu atau suatu kaum yang mendahului dalam perjalanan.Allah Taala berfirman dalam Surah Az-Zukhruff : 55-56, "Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya di laut, dan Kami jadikan mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi orang-orang yang terkemudian."

Perkataan ahli Salaf  dari sudut metodologi ( manhaj ) bererti generasi awal Islam yang hidup dalam lingkungan 300 tahun pertama Hijriyah. Ahli Salaf merupakan antara generasi terawal dan utama dalam kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang terdiri daripada Rasulullah S.A.W dan para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in yang mewarisi pegangan, fahaman dan penghayatan Islam yang unggul dan benar. Ini adalah berdasarkan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah S.A.W dalam bidang akidah. Oleh kerana itu, generasi di awal Islam juga dinamakan Salafus Soleh. Sesetengah definisi Salaf  ialah generasi Islam yang hidup dalam lingkungan 500 pertama Hijriyah. Mereka juga dikenali dengan generasi ahli Madinah di mana kehidupan mereka berpaksikan kehidupan generasi para sahabat di Madinah.

Dari perspektif metodologi, pengertian Salaf  tidak berbeza dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebenarnya, istilah Salaf mula diketengahkan oleh seorang tokoh Islam terkemuka iaitu Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah (w.728H). Maka, ahli Salaf  dikaitkan secara sebati dengan nama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ibnu Khaldun sendiri menggunakan istilah ahli Salaf  yang merujuk kepada Ahli Sunnah dalam Kitab Muqaddimah karangan beliau. 

Perlu diingatkan, tidak semua Muslim yang berada pada zaman awal Islam atau zaman Sahabat dan Tabi'in yang dapat dikategorikan sebagai ahli Salaf. Misalnya terdapat beberapa tokoh dan pengasas mazhab atau aliran dalam Ilmu Kalam / Ilmu Aqidah seperti Abu Huzaifah Wasil Bin Atha' (w.131H) iaitu pengasas Muktazilah, Ma'bad Bin Abdullah al-Juhani (w.80 H) pengasas aliran ikhtiar yang mutlak iaitu Qadariah, dan Jahm Bin Safwan (w.129 H) yang mengasaskan aliran Jabariah. Mereka tidak dikategorikan sebagai ahli Salaf  kerana pendekatan mereka dalam bidang Akidah sangat berbeza dengan pendekatan Akidah ahli Salaf  yang terdiri daripada para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in pada zaman tersebut.

Manhaj Salaf
Ahli Salaf  tidak mengambil pendekatan lain dalam memahami dan menangani isu Akidah. Mereka berpegang teguh dengan nusus Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan segala permasalahan yang berlaku dirujuk terus kepada Rasulullah S.A.W sendiri, para sahabat, para tabi'in dan tab' tabi'in. .

Ahli Salaf  dari perspektif metodologi tidak berakhir pada generasi pertama Islam. Malahan ia berterusan dan diperjuangkan oleh golongan ulama Imam Empat Mazhab iaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad Bin Hanbal dan Imam Syafie. Selepas itu lahir pelbagai teori mengenai Akidah, lahir fahaman yang bukan sahaja berhujah dengan logik akal tetapi falsafah. Maka lahir pula dalam masyarakat Islam orang-orang yang mahu supaya kembali kepada sumber asal. Mereka muncul pada kurun ke -7 H iaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibny Qayyim al-Jawziyyah (w751H) yang merupakan murid beliau. Sebenarnya, mereka adalah daripada aliran Imam Ahmad Bin Hanbal dan teori itu dihidupkan semula. Maka, bermulalah diketengahkan Salafiyyah (Ibnu Taimiyyah). Golongan Salafiyyah menentang keras golongan yang menghurai ayat-ayat Mutasyabihat.

Pengertian Khalaf 
Ahli Khalaf merupakan gerakan ulama yang menghidupkan dan meneruskan tradisi salaf, menolak bid'ah dan khurafat supaya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perkembangan zaman terutama dalam pemikiran dan kebudayaan asing telah mula menyelinap masuk ke dalam pemikiran dan kebudayaan umat Islam. Kehadiran golongan Khalaf juga bertujuan untuk menangani permasalahan dalam mentafsirkan sumber agama Islam daripada sebarang penyelewengan dan membersihkan Akidah Islam daripada pemikiran falsafah, ketuhanan Yunani, Batiniah, Tasawuf Falsafi dan kebudayaan lama Parsi daripada terus bertapak dalam masyarakat Islam. 

Manhaj Khalaf 
Dalam memahami isu-isu Akidah, ahli Khalaf berpegang dengan sumber Al-Quran dan As-Sunnah serta menggunakan pendekatan akal dan logik. Biarpun memperkenalkan konsep takwil dalam mentafsirkan nusus atau ayat 'Mutasyabihat', mereka tidak terkeluar daripada wahyu Ilahi kerana mereka tidak mengangkat martabat akal melebihi agama jika dibandingkan dengan aliran pemikiran Muktazilah yang mendahulukan akal daripada nusus agama.

Imam Ghazali adalah di antara tokoh utama yang mempelopori pendekatan Khalaf berdasarkan keadaan dan cabaran yang dihadapi oleh beliau pada zamannya, maka beliau melakukan beberapa perubahan. Pada zaman beliau, pengaruh falsafah ketuhanan Yunani sangat kuat sehingga menarik al-Farabi dan Ibnu Sina dalam perbincangan ini. Maka, untuk menghadapi keadaan ini beliau berpegang dengan nusus Al-Quran dan As-Sunnah serta menggunakan pendekatan logik dan akal. Misalnya, buku beliau Maqasid al-Falasifah dan Tahafut al-Falasifah yang mengkritik Falsafah Ketuhanan Yunani yang telah mengugat kestabilan Akidah umat Islam pada masa tersebut. Pendekatan Khalaf kemudiannya diteruskan oleh tokoh-tokoh lain seperti al-Shahrastani (w548H), Ahmad al-Iji (w775H), Imam al-Taftazani (791H) dan Muhammad Abduh.

Fahaman Asya'irah dan Maturidiah juga merupakan golongan Khalaf yang menjadikan ilmu logik menggunakan akal sebagai sebahagian daripada perbincangan Akidah. Ini kerana, mereka berhadapan dengan golongan-golongan seperti Muktazilah, Jabariah dan sebagainya pada zaman mereka yang telah menggugat kestabilan Akidah umat Islam pada ketika itu. Ini memerlukan kepada hujah logik dan falsafah. Namun, mereka tetap mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah di samping menggunakan pendekatan logik akal.

Salaf, Khalaf dan Salafiah 
Manhaj Salaf dinamakan Isbat wa Tafwidh (iaitu menyerahkan ayat-ayat Mutasyabihat itu tetapi menyerahkan maknyanya kepada Allah), manhaj Khalaf dinisbahkan kepada Isbat wa Takwil (iaitu menerima ayat-ayat mutasyabihat itu dengan mentakwil (mentafsirkan) maknanya), dan manhaj Ibnu Taimiyyah (Salafiyah) pula dinisbahkan Isbat wa Tanzih (iaitu menerima ayat-ayat Mutasyabihat tadi dengan zahirnya tetapi dengan mentanzihkan Allah (menyucikan Allah) dari penyerupaan dengan makhluk.


Perbezaan Salaf Dan Khalaf 
Jika diteliti, perbezaan antara ahli Salaf dan Khalaf adalah menerusi ayat 'Mutasyabihat' yang terdapat di dalam Al-Quran. Ayat 'Mutasyabihat' ini mengandungi sifat-sifat Allah yang pada zahirnya mempunyai persamaan dengan sifat-sifat makhluk. Firman Allah Taala dalam Surah Ali-Imran ayat 7, 

"Dialah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada Al-Quran itu ialah ayat-ayat 'Muhkamat' (ayat yang tetap, tegas dan nyata serta jelas maksudnya), ayat-ayat 'Muhkamat' itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran, dan yang lain-lain lagi ialah ayat-ayat 'Mutasyabihat'  (ayat yang samar, kurang jelas atau hanya Allah mengetahui maksudnya). Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, mereka mengikuti yang 'Mutasyabihat' untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata,"Kami beriman kepadanya ( Al-Quran ), semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. 

Kedua-dua ahli Salaf dan Khalaf ini beriman dengan kebenaran ayat 'Mutasyabihat'. Bahkan mereka juga mentanzihkan Allah Taala daripada sebarang persamaan dan penyerupaan dengan makhluk. Namun begitu, perbezaan yang tercetus ialah dari segi memahami maksud ayat 'Mutasyabihat'. 

Misalnya, Surah Thoha, ayat 5 :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Menurut ayat tersebut, Allah (istiwa') bersemayam di atas Arasy. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat ayat yang serupa dalam surah-surah lain seperti al-A'raf (ayat 54), Yunus (ayat 3), ar-Ra'du (ayat 2), al-Furqan (ayat 59), as-Sajdah (ayat 4) dan al-Hadid (ayat 44). Ayat tersebut termasuk dalam ayat-ayat 'Mutasyabihat' yang dapat kita fahami lafaz zahirnya seolah-olah menggambarkan wajah Allah, tangan Allah, mata Allah yang menyerupai makhluk. 

Golongan Salaf berpendapat bahawa yang berhak dan tahu mentakwil atau mentafsirkan ayat-ayat 'Mutasyabihat' ialah Allah Taala sahaja. Ini bermakna mereka mentafwidkan atau menyerahkan kepada Allah Taala hakikat sebenar yang dikehendaki oleh ayat-ayat tersebut tanpa melakukan sebarang takwil. 

Menurut ahli Salaf, istiwa' Allah diyakini tanpa perlu ditafsirkan maknanya. Makna sebenar istiwa' tidak perlulah kita tercari-cari dan tertanya-tanya serta dipertikaikan kerana tidak pernah dilakukan oleh Nabi S.A.W dan para sahabat. Imam Malik apabila ditanya tentang ayat tersebut, beliau menjawab, "Tentang istiwa' Allah telah diketahui kerana Allah sendiri menceritakannya. Namun, bagaimana Allah beristiwa' adalah majhul (tidak diketahui) kerana Allah tidak menceritakannya secara terperinci. Sesiapa yang bertanya tentangnya, menyibukkan diri menyelidikinya maka dia melakukan bid'ah kerana tidak pernah dilakukan oleh Nabi S.A.W dan para sahabat." Jawapan Imam Malik ini telah memberi gambaran kepada kita mengenai pandangan ahli Salaf terhadap perkara ini secara jelas. 

Menurut Ibnu Kathir dalam tafsir beliau, "ahli Salaf menerima ayat Mutasyabihat sebagaimana ia datang (yakin dengan membacanya sahaja) tanpa takyif (menggambarkan bagaimana Allah beristiwa'), tanpa tamsil (menyerupakan Allah dengan makhluk), tanpa ta'til (menolak ayat atau menolak sifat Allah yang dinyatakan dalam ayat). Namun, makna zahir ayat seperti mana yang tercetus di dalam pemikiran golongan Musyabbihin (golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk) hendaklah dinafikan makna tersebut kerana Allah Taala tidak menyerupai mana-mana makhluk. ( Tafsir Ibnu Kathir, Surah al-A'raf ayat 54 ) 

Golongan Khalaf pula mentakwilkan pengertian ayat 'Mutasyabihat' dengan pengertian yang sesuai dengan Allah Taala dan dapat difahami oleh akal. Maka pendekatan yang dikemukakan oleh Khalaf bertujuan menjamin kefahaman umat Islam supaya mantap dan subur daripada sebarang penyelewengan. Menurut ahli Khalaf, makna zahir istiwa' ialah istaqarra dan a'la iaitu menetap di atas sesuatu atau meninggi di atas sesuatu. Makna ini jika menurut Khalaf seolah-olah Allah itu bertempat dan berarah seperti makhluk. Maka, hendaklah digunakan makna majaz yang menunjukkan perumpamaan atau makna yang tersirat iaitu malika yang bermaksud menguasai, memiliki yakni Allah Ar-Rahman memiliki dan menguasai Arasy-Nya dan bukanlah Allah itu bertempat atau berarah.

Kesimpulan 
Kedua-dua manhaj Salaf dan Khalaf dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah sama. Bahkan kedua-dua pendekatan Salaf dan Khalaf  adalah sesuai menjadi pegangan menurut keadaan dan tingkat kefahaman umat Islam sendiri. Pada dasar lain, Salaf, Salafiah dan Khalaf masing menerima dan mengimani ayat-ayat Mutasyahibat cuma manhaj mereka berbeza. Kita mengambil pandangan Dr Muhammad al-Buty (1397 H) dalam kitabnya Kubra al-Yakiniyat al-Kauniyah bahawa manhaj Salaf adalah terbaik pada masanya, lebih selamat dan selari dengan iman semula jadi yang berpaksi di minda serta hati. Manhaj Khalaf pula adalah suatu yang kita tidak boleh lari daripadanya dalam menghadapi cabaran aliran pemikiran yang berbeza serta wacana ilmiah yang bersesuaian dengan perkembangan dunia yang pelbagai ragam dan kaedah. 

Wallahu'alam. 

Sumber Rujukan 
1. Ahli Sunnah Waljamaah Pemahaman Semula, Abdul Shukor Haji Husin, 30-37. 
2. Fahaman dan Ideologi Umat Islam, Abdul Hadi Awang, 14-15, 25-26
3. Al-I'tiqad wa al-Hidayah Ila Sabil ar-Rasyad, Imam al-Baihaqi, 120
4. Syarh al-'Aqidah al-Wasitiyyah, Syeikh Muhammad Bin Soleh al-'Utsaimin, 335. 


Sunday, December 30, 2012

Ilmu Perbandingan Agama : Satu Pengenalan


Pengertian Ilmu Perbandingan Agama

Agama ( الدين ) bermaksud suatu pegangan atau kepercayaan yang diyakini dalam jiwa seseorang sebagai pengabdian diri kepada pencipta. Dalam Kamus Dewan, agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifatNya serta kekuasaanNya.

Maka, dapat kita fahami ilmu perbandingan agama merupakan suatu ilmu yang menerangkan atau membincangkan tentang pegangan atau fahaman agama atau idealogi seseorang atau sesuatu bangsa atau kaum  di sepanjang kehidupan mereka di muka bumi ini.

Dalam bahasa 'Arab ianya dikenali dengan panggilan nama al-Milal wa al-Nihal ( الملل والنحل ) atau pun maqarinatul al-adyan ( مقارنة الأديان ) yang menerangkan perbezaan yang terdapat pada ajaran agama Samawi ( دين السموي )iaitu agama yang diturunkan oleh Allah Taala seperti agama Islam, Kristian dan Yahudi dengan agama Wadha'ie / thabi'e ( دين الوضعي / دين الطبعي  )iaitu agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha dan sebagainya.

الملل merupakan kata jama' yang diambil dari kata dasar ملة ( millah ) yang bermaksud agama. Manakala النحل  kata jama' yang diambil dari kata dasar نحلة ( nihlah ) yang bermaksud jalan agama atau dakwaan atau idealogi.

Allah Taala berfirman dalam Surah Al-Haj, 78 :
"Berjuanglah kamu pada ( agama ) Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Dia telah memilih kamu dan tiada mengadakan kesempitan bagimu dalam agama, seperti agama bapamu Ibrahim"

Firman Allah Taala lagi dalam Surah Al-Nahl, 123 :
"Kemudian Kami wahyukan kepada engkau ( wahai Muhammad ) iaitu, Ikutlah agama Ibrahim yang lurus, Bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik."

Imam al-Shahrastani ( Muhammad Bin Abduk Karim Bin Ahmad ) dalam kitabnya al-Milal wa al-Nihal menerangkan manusi terbahagi kepada dua golongan iaitu yang mengikut agama yang mutlak seperti orang Majusi, Yahudi, Kristian dan Islam. Dan yang mengikut hawa nafsu dan pandangan akal semata-mata seperti penyembah bintang-bintang dan berhala, ahli falsafah, al-Dahri, Sobi'ah serta kumpulan Brahma.

Titik Permulaan Sebuah Disiplin Ilmu

Di Barat, ilmu perbandingan agama ini mula muncul pada awal 1900 yang diperkenalkan oleh pelopornya iaitu Friedrich Max Muller ( 1823-1900 ), yang merupakan seorang ahli filologi bangsa Jerman melalui bukunya bertajuk Comparative Mythology (1856). Seterusnya memperkenalkan istilah religionswissenschaft yanhg bermaksud ilmu mempelajari agama ( science of religion ). Namun begitu, dalam kalangan Negara-negara Islam, ilmu perbandingan agama kurang mendapat perhatian mungkin disebabkan keperluannya kurang mendesak berbanding dengan disiplin ilmu yang lain seperti shari'ah, 'ulum al-quran, 'ulum al-hadith, tafsir, fiqh dan sebagainya.

Di Indonesia, ilmu perbandingan agama mula diperkenalkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta pada tahun 1960 dengan dipelopori oleh Prof Dr. H.A. Mukhti Ali. Tambahan pula, institusi pengajian tinggi bukan Islam (Kristian) turut memperkenalkan kursus perbandingan agama kepada para mahasiswa namun menggunakan nama yang berbeza. Contoh, Sekolah Tinggi Duta Wacana Yogyakarta yang telah menwarkan kuliah, 'Agama-Agama'. Seminari Kentungan Yogyakarta pula menawarkan kuliah 'Fenomena Agama' dan Universitas Kristen Immanuel pula menawarkan kuliah 'erbandingan Agama.'

Di Malaysia, ilmu perbandingan agama masih terlalu muda jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Penubuhan Universiti Malaya (UM) pada pertengahan 1960an dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
pada awal 1970an juga tidak menawarkan kursus perbandingan agama walaupun mempunyai fakulti pengajian Islam. Seterusnya, Universiti Islam Antarabangsa (UIA) mula mengorak langkah dengan memperkenalkan kursus perbandingan agama selepas tahun 1983 setelah beberapa tahun penubuhan UIA. Kemudian, dikembangkan oleh Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) di mana dikatakan pada tahun 1990an akhirnya ilmu perbandingan agama ini mula dikembangkan di UKM, UM. Kini, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) juga telah mula mengorak langkah dengan memperkenalkan kursus perbandingan agama sekaligus menubuhkan program Pengajian Akidah dan Agama semenjak tahun 2009.

Ilmuwan Islam Mendahului Barat

Amat menyedihkan sekiranya umat Islam menyimpan perasaan curiga terhadap ilmu perbandingan agama disebabkan salah faham terhadap keadaan sebenar sejarah pertumbuhannya. Ramai yang menganggap ilmu perbandingan agama merupakan hak milik Kristian Barat yang bertujuan untuk penyebaran agama tersebut. Namun, pendapat ini tidak tepat sama sekali.

Sejarah kerasulan Nabi Muhammad S.A.W membuktikan Islam sebagai agama yang berhadapan dengan tamadun sebelumnya seperti Hindu, Yahudi, Buddha, Kristian dan lainnya. Rasulullah S.A.W semasa hayat baginda pernah berinteraksi dengan orang bukan Islam seperti Kristian, Yahudi, Majusi sewaktu menjalankan usaha dakwah. Islam merupakan agama yang memberi manfaat kepada seluruh umat ( rahmatan lil 'alamin ) yang menyeru manusia ke arah kebenaran. Sebenarnya, telah ramai ilmuwan dan ulama Islam yang menghasilkan penulisan yang membahaskan tentang agama-agama lain seawal abad ke 10 Masihi.

Antaranya, al-Jahiz ( Fi al-Radd 'Ala al-Nasara ), al-Nawbakhti ( al-Ara' wal Diyanat ), Abu al-Hasan al-'Ash'ari ( Maqalat al-Islamiyyin ), al-Mas'udi ( al-adyan ), al-Musbihi ( Dark al-Bughyah Fi Wasf al-Adyan Wal 'Ibadah ), al-Baghdadi ( al-Farq Bayna al-Firq ), Abu Raihan al-Biruni ( Tahqiq Ma Lil-Hind Min Maqulah Ma'qulah Fi al-'Aql Am Mardhulah ), Ibnu Hazm ( al-Fasl Fi al-Milal Wa Ahwa Wa al-Nihal ), Abu Muzaffar al-Isfarayni ( al-Tabshir Fi al-Din Wa Tamyiz al-Firqah al-Najiyah 'Ani 'I-Firaq al-Halikan ), al-Shahrastani ( al-Milal Wa al-Nihal ), Ibnu Taimiyyah ( al-Jawab al-Sahih Li Man Baddala Din al-Masih ) dan Abu Hamid al-Ghazali ( al-Radd al-Jamil Li Ilahiyyah 'Isa bi Sarih al-Injil ).

Kepentingan Ilmu Perbandingan Agama

Antara kepentingan ilmu perbandingan agama secara tidak langsung akan memperkenalkan kita terhadap agama-agama lain yang selain daripada Islam melalui pendedahan terhadap ajaran-ajaran tersebut. Sebelum kita menilai dan mengetahui tentang agama-agama lain, seharusnya kita memahami terlebih dahulu bentuk ajaran dan kepercayaan sesebuah agama. Maka, kefahaman inilah yang dapat menimbulkan perasaan hormat serta berbaik sangka. "Before we know others, we must understand them first"

Selain itu, kita juga akan dapat mengenali dan memahami asas ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan agama yang dianuti oleh orang ramai selain dari Islam yang selaras dengan naluri dan fitrah manusia yang berkehendakkan kepada pencipta. "It is how we understand the people's desire and the religion's nature."

Tambahan pula, melalui pembelajaran tentang perbandingan agama, ia akan dapat membentuk dan melahirkan kepercayaan mutlak dalam diri seseorang tanpa sebarang syak wasangka terhadap kebesaran Islam sendiri. Di samping mengukuhkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, maka asas ilmu yang kuat juga dapat mengelakkan kita daripada mudah berubah kepercayaan terhadap agama lain. Another word, "to strengthen our belief and faith".

Melalui ilmu perbandingan agama juga, ia mampu membentuk sikap toleransi dan saling menghargai perbezaan di antara agama. Ini terzahir melalui respon kita terhadap persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam kalangan agama yang berbeza. Apa yang ingin ditonjolkan di sini ialah sikap kita sebagai Muslim dalam menghadapi keadaan ini. Misalnya, persoalan semua agama adalah sama ? Bagaimana untuk menjawab persoalan ini ? Toleransi ? Ya, sudah tentu ! Tetapi sebagai Muslim, kita hendaklah sentiasa menyedari bahawa Islam tidak menafikan kewujudan agama-agama lain, TETAPI Islam tidak mengakui kebenaran agama-agama lain selain Islam.

Apa yang penting, kita juga berkemampuan untuk mempertahankan Islam daripada sebarang ancaman anasir-anasir luar dan jahat yang mahu merosakkan Islam itu sendiri. Jika kita lihat sekarang, kita sebenarnya masih kekurangan pakar dalam bidang perbandingan agama ini. Bahkan ilmu perbandingan agama diperlukan bagi membolehkan seseorang yang ingin terlibat dalam dialog agama atau pun forum agama. Misalnya, pakar seperti Almarhum Ahmad Deedat dan Dr Zakir Naik amat diperlukan kerana tidak ramai yang berada di dalam lapangan disiplin ilmu perbandingan agama ini. "We are the Muslim whose responsible towards our religion, Islam. So, let's us together defense and protect Islam".

"Experience is the most valuable thing". Pengalaman !Itu antara guru terbaik dengan memperkayakan pengalaman dalam kehidupan melalui pengalaman beragama orang lain. Ini amat berguna sekali kepada golongan pendakwah khususnya untuk membolehkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi secara tepat dengan golongan sasaran yang terdiri daripada kalangan bukan Islam.  

Kesimpulan

Melalui pemerhatian saya sendiri, mempelajari ilmu perbandingan agama ini memberikan bonus kepada kita sebenarnya. Ilmu yang membawa kita berusaha untuk membentuk dan memupuk nilai-nilai positif dalam diri terutama bagaimana kita sebagai Muslim bersikap sewajarnya apabila berhadapan dengan agama-agama lain. Jelas timbul kekeliruan pada awalnya tentang motif pembelajaran perbandingan agama namun sebenarnya ia telah lama dipelopori oleh para ulama dan ilmuwan Islam mendahului cendekiawan Barat. Maka, dalam konteks ini juga pentingnya pembelajaran perbandingan agama ini yang menunjukkan sikap keterbukaan Islam yang berinteraksi dengan kelompok berlainan agama. Seharusnya, kita menyambung legasi keilmuan para ulama dan ilmuwan Islam agar faedahnya mampu untuk kita kecapi.Thursday, December 20, 2012

Transformasi HIJRAH Diri


Pengertian Hijrah
Dari segi bahasa hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain

Dari segi istilah hijrah merupakan perpindahan Rasulullah S.A.W dengan orang - orang Islam dari Mekah ke Madinah. 

Dalam erti makna lain hijrah juga merujuk kepada perubahan diri daripada keadaan kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Misalnya menukarkan amarah kepada sabar, malas kepada rajin, benci kepada cinta, sombong kepada rendah diri, riyak kepada tawadhu', dan segala bentuk mazmumah dalam kehidupan kepada mahmudah. Itulah yang dikatakan hijrah, berubah dari negatif ke arah positif. Bukanlah bermakna kita hipokrit tetapi perubahan sedikit demi sedikit itu adalah lebih baik dari kita masih berada di takuk keadaan lama yang dihimpit kesedihan, kegelisahan, kemalasan dan keburukan.

Hijrah Rasulullah S.A.W ke Madinah

Selepas rentetan hijrah ke Habsyah Rasulullah S.A.W meneruskan hijrah ke Madinah setelah mendapat perintah daripada Allah Taala. Hijrah memberikan iktibar, pengajaran, kelebihan, kekuatan kepada umat Islam sendiri tanpa kita sedari. Bila membaca sirah Nabawiyyah, rentetan kisah penghijrahan Nabi Muhammad S.A.W dan sahabat baginda, jika kita hayati dengan sepenuh jiwa kita, sesungguhnya akan mengalir air mata kita. Terasa Rasulullah S.A.W masih ada bersama kita, besar sungguh pengorbanan baginda S.A.W.

Rasulullah S.A.W berasa berat untuk meninggalkan Mekah. Dikatakan bila meninggalkan Kota Mekah baginda S.A.W berpaling untuk kali terakhir dengan penuh perasaan kerinduan dan penuh kasih sayang apabila melihat kota kelahiran dan kota suci umat Islam ini. Kota itu penuh dengan kenangan. Di sana baginda S.A.W. dilahirkan. Anak - anak baginda S.A.W lahir di sana. Di sana juga isterinya wafat. Di sana juga bermulanya penyebaran syiar Islam. Baginda S.A.W bersabda, "Daripada semua tempat, kaulah tempat bererti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalaulah bukan kerana kaumku mengusirku, aku tak akan tinggalkan kau."

Namun semuanya ditinggalkan demi menjayakan Hijrah ke Madinah. Andai Rasulullah S.A.W sanggup berkorban, maka bagaimana pula dengan diri kita ? Tepuk dada tanya iman.

Peranan Belia Dalam Peristiwa Hijrah

Peristiwa hijrah juga menggambarkan peranan belia amat penting dalam proses penghijrahan Rasulullah S.A.W sendiri. Misalnya, Asma' Binti Abu Bakar yang merupakan kakak kepada Saidatina Asma' Binti Abu Bakar sanggup bertugas sebagai penghantar makanan kepada Rasulullah S.A.W  dan Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a. Daripada perisitiwa tersebut, Asma' digelar "Zat an-Nitoqain" ( Perempuan yang mempunyai dua tali pinggang ).

Amir Bin Fuhairah pula akan membekalkan susu kepada baginda Rasulullah S.A.W dan Abu Bakar melalui teknik pengembalaan kambing. Tiap kali selesai mengembala Amir Bin Fuhairah akan meninggalkan susu kambing yang diperah. Selain itu, tugas Amir Bin Fuhairah juga menghilangkan jejak Rasulullah S.A.W dan Saidina Abu Bakar as-Siddiq a.s daripada dikesan oleh golongan Kafir Quraisy. Abdullah Bin Uraqait pula sebagai penunjuk jalan yang telah diupah oleh Saidina Abu Bakar as-Siddiq a.s.

Maka, siapakah kita sebagai belia masa kini ? Apa peranan kita ?


Hijrah Detik Bersejarah 

Dari kejauhan, rindu penduduk Madinah menggamit di sanubari penduduk Madinah. Tidak sabar mereka menantikan kedatangan kekasih Allah. Sehinggalah kedatangan Rasulullah S.A..W dan Saidina Abu Bakar  as-Siddiq a.s disambut dengan nyanyian beramai-ramai oleh penduduk Madinah. 

Bulan purnama telah terbit kepada kami,
dari jalan-jalan bukit ul-Wada.
Wajib ke atas kami untuk bersyukur,
terhadap seruan penyeru kepada Allah.
Wahai utusan yang diutuskan kepada kami,
Kami datang bersama perkara yang dipatuhi.

Itulah hijrah. Hijrah peristiwa bersejarah. Kerana hijrah, syiar Islam tersebar, kerana hijrah umat Islam bersatu, kerana hijrah negara Islam pertama, Madinah al-Munawwarah ( Bandar Yang Bercahaya ) dibentuk. kerana hijrah kedudukan Islam bertambah kukuh. Itulah HIJRAH. Kekuatannya membangkitkan semangat ummah. 

Kesimpulan
Peristiwa Hijrah memberikan inspirasi, semangat, iktibar, pengajaran, kelebihan dan kekuatan kepada kita. Moga tahun Hijrah 1434 H ini mendatangkan lebih banyak kebaikan dan kejayaan dari tahun - tahun sebelumnya. Moga kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa mensyukuri segala nikmat kurniaan-Nya. Bersyukur dengan kehadiran tahun Hijrah ini. Andai kita beraniMarilah kita bersama - sama mengorak langkah ke arah pembentukan TRANSFORMASI HIJRAH DIRI demi menuntut sebuah kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya.
 Thursday, September 27, 2012

Mengorak Langkah Ke Hadapan


Alhamdulillah, berkesempatan lagi untuk menyambung pengajian sempena semester baru ini. Sekarang sudah memasuki semester 5 tahun ketiga pengajian di USIM. Moga terus subur kekuatan untuk membudayakan ilmu dan membudayakan akhlak dalam diri ini agar dapat menjana kekuatan intelektual yang positif. 

Segala pujian ke hadrat Allah Taala saya limpahkan kerana masih memberikan nafas untuk saya berjuang sehingga hari ini. Ya Allah, jadikanlah hambaMu ini hamba yang sentiasa mensyukuri segala nikmat kurniaan Mu serta bersederhana dalam segenap hal. Tuntunilah langkahku agar aku tidak tersesat dari jalanMu. Jauhkanlah aku dari sikap berputus asa. Ampunilah hambaMu ini dan jadikanlah hambaMu ini faqih dalam agama, faqih dalam bidang yang diceburi. Amin Ya Rabb. 

Tuesday, July 24, 2012

Ahlan Ya Ramadhan


Ahlan Ya Ramadhan Karim
Moga Ramadhan kali ini lebih bermakna dari sebelumnya
InsyaAllah

Monday, July 16, 2012

Man AnaNur Rafezza Binti Fetheri
  • From Kuching, Sarawak, Malaysia.
  • Born on 27 October 1989
Education
  • Sekolah Kebangsaan Pulo Petra Jaya Kuching, Sarawak (1996-2001)
  • Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Matang,Kuching Sarawak (2002-2006)
  • Diploma Pengajian Islam Dan Dakwah at Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS) Jakim Cawangan Sarawak, Telaga Air, Kuching. (2007-2010)
  • Studying Akidah And Religion Studies With Honours at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). (2010-2014)  
  • Alamat emel : nurrafezza@gmail.com / rafezzafetheri@gmail.com

Ada Apa Dengan Falsafah ?Falsafah ? Philosophy ?


Terus saya tersenyum bila mendengarkan perkataan falsafah. Baru kini saya mengerti dan memahami kepentingan falsafah. Bagi saya ia juga sebuah perbincangan yang menarik meskipun terdapat sesetengah pihak mendakwa mempelajari falsafah adalah sia-sia sahaja bahkan ada yang lagi dahsyat mendakwa bahawa mempelajari falsafah juga membawa kepada kesesatan akidah. Hanya kerana falsafah berpaksikan akal fikiran maka terus menghukumkan orang lain adalah sesat. Yang penting jangan sesekali kita menghukumkan orang lain adalah sesat. Namun begitu, para ulama kita begitu berhati-hati dalam meletakkan permasalahan mempelajari falsafah ini sesuai dengan keadaan mereka pada zaman mereka. Tambahan pula, ramai tokoh Ilmuan Islam yang hebat misalnya seperti Ibnu Rushd, Ibn Miskawayh, Ibn Arabi, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Ibn Farabi turut mempelajari ilmu falsafah. Bahkan Al-Kindi sendiri merupakan ahli falsafah Arab yang pertama dalam kalangan ilmuwan Islam. 

Apa itu falsafah ?


Falsafah merupakan perkataan asal dari Greek iaitu Philo (Cinta / Suka) dan Sophia (Hikmah) yang bermaksud cintakan hikmah / kebijaksanaan atau "Love Of Wisdom". Dalam bahasa Inggeris perkataan falsafah disebut Philosophy. Dalam bahasa Arab perkataan falsafah disebut Al-Hikmah seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Penggunaan istilah falsafah pada awalnya digunakan oleh Phytogoras (497-572). Falsafah juga merupakan perbincangan mengenai pencarian hakikat kebenaran menurut ahli-ahli falsafah. 


Falsafah Menurut Pandangan Islam


Islam sendiri menggalakkan dan mendorong umatnya untuk mendapatkan Hikmah. Hadith Rasulullah S.A.W  (Riwayat At-Tirmidzi) menyebutkan tentang Hikmah, 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجد المؤمن ضالته فليجمعها إليه      
  
Maksudnya : Hikmah merupakan sesuatu yang hilang dari orang Mukmin, kemudian bila dia menjumpainya di mana sahaja maka dia akan mengambilnya. 

Hadith ini menunjukkan bahawa Hikmah itu merupakan hak milik Muslim yang telah hilang. Bukanlah bermakna Hikmah itu adalah sesat. Begitu juga Al-Quranul Karim banyak menceritakan mengenai persoalan Hikmah dalam Al-Quran yang menggalakkan dan menuntut seorang Muslim itu supaya mencintai Hikmah. 

Firman Allah Taala dalam Surah Ali Imran Ayat 164 : 

ôs)s9 £`tB ª!$# n?tã tûüÏZÏB÷sßJø9$# øŒÎ) y]yèt/ öNÍkŽÏù Zwqßu ô`ÏiB ôMÎgÅ¡àÿRr& (#qè=÷Gtƒ öNÍköŽn=tæ ¾ÏmÏG»tƒ#uä öNÍkŽÅe2tãƒur ãNßgßJÏk=yèãƒur |=»tGÅ3ø9$# spyJò6Ïtø:$#ur bÎ)ur (#qçR%x. `ÏB ã@ö6s% Å"s9 9@»n=|Ê AûüÎ7B ÇÊÏÍÈ  


Mengharmonikan Falsafah Dengan Agama

Tidak dinafikan ilmu falsafah ini datangnya dari ketamadunan Greek melalui tokoh-tokoh falsafah seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Namun begitu, bukanlah para ilmuwan Islam kita mencedok dan mengguna pakai ilmu falsafah tersebut seratus peratus. Ibn Sina dan Al-Farabi antara ahli falsafah yang berusaha mengharmonikan falsafah dengan agama berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Falsafah menuntut kebahagiaan. Islam juga menuntut kebahagiaan pada pengakhiran kehidupan kita di akhirat. Kedua-duanya menuntut kebahagiaan pada pengakhirannya. Antara tujuan lain falsafah adalah menyingkap kebenaran di samping mengharmonikan kebenaran akal dengan kebenaran wahyu. Falsafah berteraskan akal menggalakkan kita untuk berfikir. Begitulah juga dengan Islam, turut menggalakkan umatnya agar berfikir selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sesuaikanlah kebaikan ilmu falsafah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah melalui akal fikiran. 

Kesimpulan

Jika kita tidak berpeluang mempelajari falsafah sekalipun, gapailah Hikmah itu walau di mana sahaja kita berada. Bukanlah bererti tidak mempelajari falsafah telah hilang Hikmah yang kita cari. Hikmah juga ilmu. Bagi saya, itulah Hikmah yang semestinya kita usahakan untuk mendapatkannya. Hikmah itu hak milik orang mukmin yang telah hilang. Jadi sanggupkah kita membiarkan Hikmah itu tidak tergapai oleh kita sendiri ? 


  
Islam Liberal


Apakah itu Islam liberal ? Apakah itu liberalisma

Liberalisma bermaksud 'kebebasan berfikir dan bertindak melalui individu tanpa had', dan ia merupakan fahaman yang muncul di Eropah pada asalnya dan bukan dari dunia Islam. Istilah 'Islam Liberal' pertama sekali digunakan oleh penulis Barat seperti 'Leonard Binder' yang menggunakan istilah 'Islamic Liberalism' dan juga 'Charles Kurzman' yang menggunakan istilah 'Liberal Islam'. Secara tersiratnya, kedua-duanya mempercayai bahawa Islam itu banyak dan Islam Liberal adalah salah satu daripadanya. 

Islam sebenarnya adalah satu dan tidak banyak. Secara amnya, Islam itu terdapat aliran 'mazhab' atau kelompok yang berbeza aliran pemikirannya dalam Islam. Jadi istilah 'Islam Liberal' yang dimaksudkan di sini adalah 'Pemikiran Islam Liberal' yang merupakan satu aliran berfikir baru dalam kalangan umat Islam yang tidak termasuk dalam mazhab Islam. 

Jadi, "Pemikiran Islam Liberal" adalah 'suatu pemikiran yang bertujuan untuk membebaskan, merungkai, merombak (deconstruc) dan meliberalkan' umat Islam dari Islam yang satu dan kukuh itu. 

Akar - Akar Pemikiran Islam Liberal

Pemikiran Islam Liberal berpunca daripada pengaruh pandangan hidup Barat dan peradabannya yang 'hegemonic' dan mendominasi seluruh kehidupan pada masa kini. Ia merupakan percampuran antara pemikiran modernism yang cuba memberikan tafsiran Islam yang sesuai dengan 'modernity' dan 'post-modernism' yang cuba melakukan 'deconstruction' terhadap segala pemikiran yang sudah kukuh. 

Takrif Islam yang kukuh misalnya, perlu dirombak dan diliberalkan sehingga orang bukan Islam pun dikatakan bukan Muslim dan agama selain agama Islam pun dapat ditafsirkan sebagai agama Islam juga. Begitu juga dengan Mushaf Al-Quran resam Uthmani yang telah disepakati oleh Sunni mahupun Syiah juga adalah perlu kepada 'deconstruction' yang kononnya adalah untuk mendapatkan wahyu Tuhan yang asal sebelum khalifah Uthman merasmikan mushafnya untuk seluruh kaum Muslimin. 

Pemikiran Islam Liberal juga memanfaatkan dan mendapatkan modal murah dari 'radikalisme' yang terjadi pada sebahagian kaum Muslimin. Dengan ini, ianya sejalan dengan fahaman Barat tentang Islam pada hari ini bahawa ajaran - ajaran Islam itu sebati dengan 'terrorisme' dan penghalang kepada kemajuan dan peradaban sekular mereka. 

Para pemikir Islam Liberal telah dipergunakan oleh pihak Barat bagi merungkai dan merombak 'simpulan-simpulan Islam' yang kukuh dari tubuh umat Islam sendiri yang akhirnya menjadi benteng kepada globalisasi peradaban sekular. Jadi, dalam usaha meruntuhkan ajaran Islam yang kukuh dan teguh itu, pemikiran Islam Liberal tidak segan silu mengambil kajian-kajian orientalis, metodologi kajian agama lain, ajaran "human right" dalam konteks "humanisme Barat", falsafah sekularisme dan lain-lain pandangan yang bercanggah dengan Islam sebagai sumber mereka. 

Bagi menyempurnakan penyamaran mereka terhadap kaum Muslimin awam dan supaya dikatakan pemikiran itu sebahagian dari Islam, pemikiran Islam Liberal juga menggunakan bahan-bahan dari "turath" dan persuratan Islam dengan mengambil bahan-bahan yang kontroversial. Bahan-bahan tersebut adalah "construction" ulama yang perlu kepada "deconstruction" supaya pemikiran umat Islam bertambah maju seiring dengan kemajuan sekularisme Barat. 

Misalnya, seperti nasib-nasib agama-agama di Barat, Islam Liberal hendak menjadikan agama seperti agama Kristian atau fahaman Yahudi di Barat tunduk dengan kehidupan duniawi, dengan cara membebaskan umat Islam yang tulen menerusi tafsiran atau perubahan ajaran Islam itu sendiri sehingga sesuai dengan agenda dan selera Barat. 

Namun begitu, terdapat  juga pihak yang mendakwa liberalisme adalah juga pemodenan dalam Islam dan warisan mazhab silam. Ini adalah tidak bertepatan sama sekali. Buktinya, pemodenan pemikiran Islam yang digerakkan oleh Muhd Abduh, Rashid Rida, Muhammad Iqbal dan lain-lainnya bukan mahu mempersoalkan keautoritian atau kedudukan Al-Quran, Rasulullah S.A.W, Rukun Islam dan Rukun Iman. Mereka hanya inginkan aplikasi Islam dalam tuntutan kehidupan di dunia supaya umat Islam bertambah maju tapi bertolak dari gagasan Islam yang sebenar. 

Demikian juga mazhab Islam terdahulu seperti Jabariah, Qadariah, Khawarij dan sebagainya. Mereka juga mentafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadith tetapi tidak mengkritik kedudukan Al-Quran atau kerasulan Nabi Muhammad S.A.W, hukum-hakam dan sebagainya. 

Kesimpulan

Kumpulan Liberalisma ini sangat radikal. Mereka mahu menolak Al-Quran, Syariah, penyamaan Akidah Islam dengan lain-lain agama, menentang keutamaan lelaki ke atas wanita, menolak ketentuan faraid dalam Al-Quran dan lain-lain lagi. Gerakan kumpulan ini wajib dihapuskan. Oleh itu, hendaklah kita juga mengetahui agenda-agenda pemikiran Islam Liberal ini agar kita dapat menolak tafsiran agama yang kian terpesong dalam kalangan masyarakat dan seterusnya memperkukuh dan mempertahankan Akidah kita. Tepuk dada tanya Iman. Moga kita terus berjalan di atas jalan kebenaran menuju ke arah Mardhatillah. Amin. InsyaAllah. 


Padaku Ada KeAZAMan Yang Dahsyat


Padaku Ada KeAZAMan yang dahsyat .. Siapakah yang mengungkapkan kata-kata tersebut ?

Tidak lain tidak bukan .. itulah Sultan Muhammad Al-Fateh atau Sultan Muhammad II.

Siapakah Sultan Muhammad Al-Fateh ?

Al-Fateh ialah putera kepada Sultan Murad II, Baginda dilahirkan di Edirne atau Adrianapolis yang merupakan ibu kota kerajaan Uthmaniyyah pada 29 Mac 1432 bersamaan 26 Rejab 835 Hijriah. Al-Fateh wafat pada 4 Rabiul Awwal 86 H dan tampuk pemerintahan baginda digantikan oleh puteranya Sultan Yazid II.

Pendidikan Al-Fateh

Ayah baginda Sultan Murad II sangat menitikberatkan pendidikan Al-Fateh lebih-lebih lagi apabila Al-Fateh bersikap nakal di usia mudanya. Oleh itu, ayah baginda bertegas dalam mendidik Al-Fateh melalui asuhan para ulama dan ilmuwan untuk membentuk jati diri Al-Fateh. Dua orang mentor Al-Fateh iaitu Ibnu Ismail Al-Qurani dan Syeikh Syamsuddin Al-Wali yang dikatakan keturunan Saidina Abu Bakar as-Siddiq merupakan antara tokoh terpenting memainkan peranan dalam pembentukan keilmuan dan peribadi Al-Fateh sendiri.

Al-Fateh merupakan antara cendekiawan ulung kerana baginda berkebolehan bertutur dan menguasai tujuh bahasa dengan baik iaitu bahasa Arab, Latin, Greek, Serbia, Turki, Parsi dan Hebrew. Tambahan pula, baginda mempunyai kepakaran dalam bidang sains, sejarah, geografi, matematik dan ketenteraan. Baginda juga diajar kemahiran memanah dan menunggang kuda sejak kecil lagi. Walaupun baru berusia 12 tahun, baginda telah memangku jawatan khalifah sewaktu ayahnya Sultan Murad II memencilkan diri di Pulau Magnesia. Ini bertujuan untuk melatih dan membentuk sifat kepimpinan dalam diri Al-Fateh.

Keperibadian Al-Fateh

Al-Fateh sangat mementingkan kekuatan dalaman dan luaran para tenteranya. Baginda sentiasa bersifat tawadhuk dan merendah diri. Biarpun seorang sultan, baginda tetap turun padang untuk bekerja bersama-sama dengan tenteranya. Misalnya, semasa membina Benteng Rumeli Hissari, baginda segera membuka baju dan serbannya, mengangkat batu-batu besar dan pasir sehinggakan para ulama dan para menteri ikut sama bekerja. Baginda sangat mencintai ilmu dan ulama dan kerap kali berbincang dengan mereka tentang segala permasalahan terutama masalah negara. Al-Fateh seorang yang tenang, berkeyakinan tinggi, berani, sabar, tegas dan kuat menyimpan rahsia pemerintahan. Malah sifat-sifat baginda dan tenteranya telah diisyaratkan oleh Rasulullah S.A.W sendiri dalam hadith.

Rasulullah S.A.W bersabda,

لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش

"Konstantinople akan dimiliki tentera Islam, rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera"
( Hadith Riwayat Imam Ahmad )

Umat Islam berlumba - lumba membebaskan Constantinople untuk mendapatkan penghormatan yang telah dijanjikan oleh Allah Taala menerusi hadith yang disabdakan oleh baginda Rasulullah S.A.W. Namun, semua kempen tersebut iaitu bermula dari zaman Muawiyah Bin Abi Sufyan sehinggalah Sultan Murad II sendiri, kesemuanya menemui kegagalan. Di antaranya, 5 kempen semasa zaman kerajaan Umaiyah, 1 kempen sewaktu pemerintahan kerajaan Abbasiyyah dan 2 kempen di bawah kerajaan Uthmaniyyah.

Akhirnya, hadith Nabi S.A.W ini direalisasikan oleh Sultan Muhammad Al-Fateh, khalifah ke-7 kerajaan Uthmaniyyah bersama-sama dengan tentera baginda. 1453, Tahun yang mencipta sejarah. Al-Fateh telah menakluki Constantinople atau Istanbul (sekarang). Selanjutnya, Constantinople menjadi ibu kota dinasti Turki Uthmani. Kemudian, Al-Fateh menukarkan nama Constantinople kepada Islambul (Islam Keseluruhan ) dan akhirnya Istanbul oleh Mustafa Kamal Atarturk.

Apakah kehebatan Al-Fateh dan tentera-tenteranya sehingga disebut sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera di dalam hadith Rasulullah S.A.W tersebut ?

Padaku Ada KeAZAMan Yang Dahsyat

Menteri Al-Fateh sendiri, Khalil Pasya tidak yakin dengan kemampuan Al-Fateh untuk mendapatkan Constantinople. Namun, itu tidak melunturkan walau sedikit pun semangat yang ada dalam diri Al-Fateh. Semangat Al-Fateh jelas terzahir melalui ucapan baginda walaupu baru berusia 19 tahun, "Aku bukan seperti datuk-datukku terdahulu. Aku adalah Sultan Muhammad. Padaku Ada Keazaman Yang Dahsyat mengatasi keazaman datuk-datukku terdahulu" 

KeAZAMan Al-Fateh mengatasi segala kekurangan memberikan kekuatan dan semangat dalam dirinya biarpun pelbagai halangan terpaksa ditempuh. Dan ini diakui oleh ahli sejarah Byzantine sendiri, "Tidak pernah kami lihat atau dengar hal seajaib ini, Muhammad Al-Fateh telah menukarkan darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung bukannya di ombak lautan. Muhammad Al-Fateh dengan usahanya mengatasi Maharaja Dunia Alexander The Great!"

Karisma Seorang Pemimpin

Pengepungan selama 53 hari tanpa sebarang tanda-tanda kejayaan telah menimbulkan rasa bosan dan menghilangkan keyakinan dalam kalangan tentera Al-Fateh. Namun, sifat karisma yang ada pada seorang pemimpin terserlah dalam diri Al-Fateh. Pada saat yang genting tersebut, baginda berucap menaikkan semangat jihad tenteranya. "Wahai tenteraku, aku bersedia untuk mati di jalan Allah. Sesiapa yang mahu syahid, maka ikutlah aku!"

Apabila mendengarkan ucapan Al-Fateh, tiba-tiba Hasan Ulubate berteriak dengan nada suara yang penuh bersemangat dan nyaring,"Sesiapa yang mahu bertemu dengan Abu Ayub al-Ansari dan mereka yang telah syahid mari berjuang bersama-sama saya." Mendengarkan teriakan itu, membuatkan tentera Al-Fateh menjadi begitu bersemangat dan bersama-sama dengan Hasan Ulubate merempuh pintu masuk istana. Kedatangan mereka dihalang oleh beribu-ribu tentera Rom namun Hasan berjaya meloloskan diri sehingga ke atas menara Constantinople lalu segera memacakkan bendera Turki di atasnya sambil berteriak,"Saya telah berjaya menjejakkan kaki ke Kota Constantinople dan selepas ini giliran kamu pula!" Serentak, puluhan anak panah menembusi badan Hasan Ulubate. "Constantinople pasti berjaya kita tawan pada hari ini!" Teriak Hasan Ulubate sebelum meninggal dunia. Keberanian Hasan Ulubate telah menyemarakkan semangat tentera Al-Fateh.


Kota Constantinople Berjaya Ditawan

Allah Taala berfirman menerusi Surah Al-Fath Ayat 1 - 3,  

"Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang lalu dan akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).

Akhirnya, setelah 800 tahun penantian ..
Tanggal 29 Mei 1453 bersamaan 20 Jamadil Awwal 857 Hijriah menyaksikan kemenangan umat Islam apabila Al-Fateh telah berjaya membebaskan Kota Constantinople daripada cengkaman Empayar Rom Byzantine. Sesuai dengan pembukaan Constantinople, maka baginda dikurniakan gelaran Al-Fateh kerana kejayaan baginda menakluk dan seterusnya membebaskan Constantinople daripada cengkaman kerajaan Rom Byzantine.

Al-Fateh berdiri di hadapan pihak tawanan sambil berkata, "Hari ini adalah hari kemenangan kepada kami, umat Nabi Muhammad S.A.W. Kamu sudah menjadi hina dengan kekalahan ini. Sesungguhnya apabila datang yang hak maka lenyaplah yang batil. Apabila datang kebenaran, lenyaplah kemungkaran. Apabila datang keadilan, lenyaplah kezaliman. Sesungguhnya kami datang kepada kamu membawa yang hak. Kami membawa cahaya kebenaran dan kami menegakkan keadilan. Percayalah, tiada siapa yang akan dianiayai pada hari yang mulia ini."


Gereja Kepada Masjid

"Gereja Aya Sophia. Kami mahu menjadikannya sebagai masjid, " kata Al-Fateh sambil memandang reaksi pihak tawanan Constantinople. Seperti yang dijangka, para tawanan perang seperti histeria apabila mendengar Aya Sophia mahu dijadikan masjid. Namun, kebijaksanaan Al-Fateh mengatasi keadaan tersebut dengan penuh berhemah dan diplomasi. Baginda memaafkan kesemua tawanan perang dan mereka bebas untuk balik ke rumah masing-masing serta berpesan agar mereka kekal berkelakuan baik, tidak menganiaya penduduk Istabul. Bahkan mereka juga bebas menganut dan mengamalkan agama masing-masing serta dibenarkan untuk bebas beribadat di gereja-gereja mereka. Akhirnya, pihak tawanan mengalah dan bersetuju dengan tindakan Al-Fateh.

"Mari kita bersihkan gereja Aya Sophia kerana ia bakal dijadikan masjid," Al-Fateh bertitah lagi. Kemudian, mereka bergotong -royong membersihkan gereja Aya Sophia. Semua patung dan lambang salib di dalam gereja diturunkan. Menjelang tengah hari, Aya Sophia bertukar dari sebuah gereja kepada sebuah masjid. Ramai yang memuji tindakan Al-Fateh yang telah mengubah gereja tersebut kepada sebuah masjid. Namun, di manakah kiblat nya ?

Kiblat Masjid Aya Sophia

"Tuanku, ramai yang hendak solat sunat di masjid ini, tetapi kami tidak tahu di manakah arah kiblatnya," ujar Menteri Khalil Pasya. Al-Fateh tercari- cari di manakah arah kiblat masjid tersebut. Segera baginda bertanya kepada mentornya, Syeikh Shamsuddin al-Wali. "Mohonlah petunjuk dari Allah." ujar mentornya.

Al-Fateh segera berwudhu' dan menempatkan dirinya di tengah masjid. Baginda bertakbir dan pada takbir pertama tersebut baginda ternampak arah kiblat melalui mata hatinya. Terus baginda mengangkat takbir kali kedua dan arah kiblat itu mulai semakin jelas. Akhirnya, baginda bertakbir kali ketiga dan arah kiblat benar-benar diperlihatkan secara jelas kepada dirinya. Kemudian, Al-Fateh terus menunaikan solat dengan menghadap ke arah kiblat yang sebenar. Maka orang ramai mengikut jejak langkah baginda menghadap ke arah kiblat yang sama.


Sebaik - Baik Raja Dan Sebaik - Baik Tentera

Sewaktu solat Jumaat pertama hendak didirikan, akhirnya terzahir pertanyaan siapakah yang paling layak menjadi imam. Al-Fateh mencadangkan mentornya, Syeikh Syamsuddin al-Wali namun beliau menolak dengan alasan beliau sudah tua. Kemudian, Syeikh Syamsuddin al-Wali berkata,"Carilah orang yang paling bertaqwa dalam kalangan kamu untuk dijadikan imam."

Segera, Al-Fateh keluar ke kawasan lapang dan mengarahkan semua tenteranya supaya berdiri. "Siapakah antara kalian yang pernah meninggalkan solat fardhu lima waktu, sila duduk!" Tiada seorang pun yang duduk menandakan semua tentera Al-Fateh tidak pernah meninggalkan solat fardhu lima waktu.

Kemudian, Al-Fateh berkata, "Siapakah antara kalian yang pernah meninggalkan solat sunat rawatib, sila duduk!" Separuh daripada tentera Al-Fateh duduk. Kemudian, Al-Fateh berseru lagi, "Siapakah antara kalian yang pernah meninggalkan solat sunat tahajjud, sila duduk!" Kesemua tentera Al-Fateh yang berdiri segera duduk kecuali seorang sahaja yang kekal berdiri.

Maka, yang berdiri tersebut adalah Sultan Muhammad Al-Fateh sendiri. Semenjak dari akil baligh, baginda tidak pernah meninggalkan solat fardhu lima waktu, solat sunat rawatib dan solat tahajjud. Kemudian, Syeikh Syamsuddin al-Wali berkata, "Tuanku paling layak menjadi imam."

Kesimpulan

Sungguh pun dalam usia yang begitu muda, Sultan Muhammad Al-Fateh telah berjaya menakluk kota Constantinople sekaligus merealisasikan hadith Rasulullah S.A.W. Sebagai seorang sultan, baginda melengkapkan diri dan para tenteranya dengan kekuatan luaran dan dalaman sebelum menempuh peperangan. Itulah dikatakan kekuatan ilmu pengetahuan dan akal. Tidak lupa, kekuatan dalaman rohani juga turut dititikberatkan. Melalui kehidupan Al-Fateh, kita dapat melihat bagaimana peranan mentor iaitu guru baginda Syeikh Syamsuddin al-Wali dan Ibnu Ismail Al-Qurani turut memainkan peranan penting dalam pembentukan peribadi dan keilmuan Al-Fateh. Betapa Al-Fateh cintakan ilmu dan ulama. Jika remaja sekarang sibuk berfoya-foya, berpeleseran tanpa arah tuju sedangkan Al-Fateh setiap malam bermatlamatkan Constantinople. Itulah semangat yang tersemat dalam diri Al-Fateh, "Padaku Ada KeAZAMan Yang Dahsyat".