Sunday, December 30, 2012

Ilmu Perbandingan Agama : Satu Pengenalan


Pengertian Ilmu Perbandingan Agama

Agama ( الدين ) bermaksud suatu pegangan atau kepercayaan yang diyakini dalam jiwa seseorang sebagai pengabdian diri kepada pencipta. Dalam Kamus Dewan, agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifatNya serta kekuasaanNya.

Maka, dapat kita fahami ilmu perbandingan agama merupakan suatu ilmu yang menerangkan atau membincangkan tentang pegangan atau fahaman agama atau idealogi seseorang atau sesuatu bangsa atau kaum  di sepanjang kehidupan mereka di muka bumi ini.

Dalam bahasa 'Arab ianya dikenali dengan panggilan nama al-Milal wa al-Nihal ( الملل والنحل ) atau pun maqarinatul al-adyan ( مقارنة الأديان ) yang menerangkan perbezaan yang terdapat pada ajaran agama Samawi ( دين السموي )iaitu agama yang diturunkan oleh Allah Taala seperti agama Islam, Kristian dan Yahudi dengan agama Wadha'ie / thabi'e ( دين الوضعي / دين الطبعي  )iaitu agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha dan sebagainya.

الملل merupakan kata jama' yang diambil dari kata dasar ملة ( millah ) yang bermaksud agama. Manakala النحل  kata jama' yang diambil dari kata dasar نحلة ( nihlah ) yang bermaksud jalan agama atau dakwaan atau idealogi.

Allah Taala berfirman dalam Surah Al-Haj, 78 :
"Berjuanglah kamu pada ( agama ) Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Dia telah memilih kamu dan tiada mengadakan kesempitan bagimu dalam agama, seperti agama bapamu Ibrahim"

Firman Allah Taala lagi dalam Surah Al-Nahl, 123 :
"Kemudian Kami wahyukan kepada engkau ( wahai Muhammad ) iaitu, Ikutlah agama Ibrahim yang lurus, Bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik."

Imam al-Shahrastani ( Muhammad Bin Abduk Karim Bin Ahmad ) dalam kitabnya al-Milal wa al-Nihal menerangkan manusi terbahagi kepada dua golongan iaitu yang mengikut agama yang mutlak seperti orang Majusi, Yahudi, Kristian dan Islam. Dan yang mengikut hawa nafsu dan pandangan akal semata-mata seperti penyembah bintang-bintang dan berhala, ahli falsafah, al-Dahri, Sobi'ah serta kumpulan Brahma.

Titik Permulaan Sebuah Disiplin Ilmu

Di Barat, ilmu perbandingan agama ini mula muncul pada awal 1900 yang diperkenalkan oleh pelopornya iaitu Friedrich Max Muller ( 1823-1900 ), yang merupakan seorang ahli filologi bangsa Jerman melalui bukunya bertajuk Comparative Mythology (1856). Seterusnya memperkenalkan istilah religionswissenschaft yanhg bermaksud ilmu mempelajari agama ( science of religion ). Namun begitu, dalam kalangan Negara-negara Islam, ilmu perbandingan agama kurang mendapat perhatian mungkin disebabkan keperluannya kurang mendesak berbanding dengan disiplin ilmu yang lain seperti shari'ah, 'ulum al-quran, 'ulum al-hadith, tafsir, fiqh dan sebagainya.

Di Indonesia, ilmu perbandingan agama mula diperkenalkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta pada tahun 1960 dengan dipelopori oleh Prof Dr. H.A. Mukhti Ali. Tambahan pula, institusi pengajian tinggi bukan Islam (Kristian) turut memperkenalkan kursus perbandingan agama kepada para mahasiswa namun menggunakan nama yang berbeza. Contoh, Sekolah Tinggi Duta Wacana Yogyakarta yang telah menwarkan kuliah, 'Agama-Agama'. Seminari Kentungan Yogyakarta pula menawarkan kuliah 'Fenomena Agama' dan Universitas Kristen Immanuel pula menawarkan kuliah 'erbandingan Agama.'

Di Malaysia, ilmu perbandingan agama masih terlalu muda jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Penubuhan Universiti Malaya (UM) pada pertengahan 1960an dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
pada awal 1970an juga tidak menawarkan kursus perbandingan agama walaupun mempunyai fakulti pengajian Islam. Seterusnya, Universiti Islam Antarabangsa (UIA) mula mengorak langkah dengan memperkenalkan kursus perbandingan agama selepas tahun 1983 setelah beberapa tahun penubuhan UIA. Kemudian, dikembangkan oleh Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) di mana dikatakan pada tahun 1990an akhirnya ilmu perbandingan agama ini mula dikembangkan di UKM, UM. Kini, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) juga telah mula mengorak langkah dengan memperkenalkan kursus perbandingan agama sekaligus menubuhkan program Pengajian Akidah dan Agama semenjak tahun 2009.

Ilmuwan Islam Mendahului Barat

Amat menyedihkan sekiranya umat Islam menyimpan perasaan curiga terhadap ilmu perbandingan agama disebabkan salah faham terhadap keadaan sebenar sejarah pertumbuhannya. Ramai yang menganggap ilmu perbandingan agama merupakan hak milik Kristian Barat yang bertujuan untuk penyebaran agama tersebut. Namun, pendapat ini tidak tepat sama sekali.

Sejarah kerasulan Nabi Muhammad S.A.W membuktikan Islam sebagai agama yang berhadapan dengan tamadun sebelumnya seperti Hindu, Yahudi, Buddha, Kristian dan lainnya. Rasulullah S.A.W semasa hayat baginda pernah berinteraksi dengan orang bukan Islam seperti Kristian, Yahudi, Majusi sewaktu menjalankan usaha dakwah. Islam merupakan agama yang memberi manfaat kepada seluruh umat ( rahmatan lil 'alamin ) yang menyeru manusia ke arah kebenaran. Sebenarnya, telah ramai ilmuwan dan ulama Islam yang menghasilkan penulisan yang membahaskan tentang agama-agama lain seawal abad ke 10 Masihi.

Antaranya, al-Jahiz ( Fi al-Radd 'Ala al-Nasara ), al-Nawbakhti ( al-Ara' wal Diyanat ), Abu al-Hasan al-'Ash'ari ( Maqalat al-Islamiyyin ), al-Mas'udi ( al-adyan ), al-Musbihi ( Dark al-Bughyah Fi Wasf al-Adyan Wal 'Ibadah ), al-Baghdadi ( al-Farq Bayna al-Firq ), Abu Raihan al-Biruni ( Tahqiq Ma Lil-Hind Min Maqulah Ma'qulah Fi al-'Aql Am Mardhulah ), Ibnu Hazm ( al-Fasl Fi al-Milal Wa Ahwa Wa al-Nihal ), Abu Muzaffar al-Isfarayni ( al-Tabshir Fi al-Din Wa Tamyiz al-Firqah al-Najiyah 'Ani 'I-Firaq al-Halikan ), al-Shahrastani ( al-Milal Wa al-Nihal ), Ibnu Taimiyyah ( al-Jawab al-Sahih Li Man Baddala Din al-Masih ) dan Abu Hamid al-Ghazali ( al-Radd al-Jamil Li Ilahiyyah 'Isa bi Sarih al-Injil ).

Kepentingan Ilmu Perbandingan Agama

Antara kepentingan ilmu perbandingan agama secara tidak langsung akan memperkenalkan kita terhadap agama-agama lain yang selain daripada Islam melalui pendedahan terhadap ajaran-ajaran tersebut. Sebelum kita menilai dan mengetahui tentang agama-agama lain, seharusnya kita memahami terlebih dahulu bentuk ajaran dan kepercayaan sesebuah agama. Maka, kefahaman inilah yang dapat menimbulkan perasaan hormat serta berbaik sangka. "Before we know others, we must understand them first"

Selain itu, kita juga akan dapat mengenali dan memahami asas ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan agama yang dianuti oleh orang ramai selain dari Islam yang selaras dengan naluri dan fitrah manusia yang berkehendakkan kepada pencipta. "It is how we understand the people's desire and the religion's nature."

Tambahan pula, melalui pembelajaran tentang perbandingan agama, ia akan dapat membentuk dan melahirkan kepercayaan mutlak dalam diri seseorang tanpa sebarang syak wasangka terhadap kebesaran Islam sendiri. Di samping mengukuhkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, maka asas ilmu yang kuat juga dapat mengelakkan kita daripada mudah berubah kepercayaan terhadap agama lain. Another word, "to strengthen our belief and faith".

Melalui ilmu perbandingan agama juga, ia mampu membentuk sikap toleransi dan saling menghargai perbezaan di antara agama. Ini terzahir melalui respon kita terhadap persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam kalangan agama yang berbeza. Apa yang ingin ditonjolkan di sini ialah sikap kita sebagai Muslim dalam menghadapi keadaan ini. Misalnya, persoalan semua agama adalah sama ? Bagaimana untuk menjawab persoalan ini ? Toleransi ? Ya, sudah tentu ! Tetapi sebagai Muslim, kita hendaklah sentiasa menyedari bahawa Islam tidak menafikan kewujudan agama-agama lain, TETAPI Islam tidak mengakui kebenaran agama-agama lain selain Islam.

Apa yang penting, kita juga berkemampuan untuk mempertahankan Islam daripada sebarang ancaman anasir-anasir luar dan jahat yang mahu merosakkan Islam itu sendiri. Jika kita lihat sekarang, kita sebenarnya masih kekurangan pakar dalam bidang perbandingan agama ini. Bahkan ilmu perbandingan agama diperlukan bagi membolehkan seseorang yang ingin terlibat dalam dialog agama atau pun forum agama. Misalnya, pakar seperti Almarhum Ahmad Deedat dan Dr Zakir Naik amat diperlukan kerana tidak ramai yang berada di dalam lapangan disiplin ilmu perbandingan agama ini. "We are the Muslim whose responsible towards our religion, Islam. So, let's us together defense and protect Islam".

"Experience is the most valuable thing". Pengalaman !Itu antara guru terbaik dengan memperkayakan pengalaman dalam kehidupan melalui pengalaman beragama orang lain. Ini amat berguna sekali kepada golongan pendakwah khususnya untuk membolehkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi secara tepat dengan golongan sasaran yang terdiri daripada kalangan bukan Islam.  

Kesimpulan

Melalui pemerhatian saya sendiri, mempelajari ilmu perbandingan agama ini memberikan bonus kepada kita sebenarnya. Ilmu yang membawa kita berusaha untuk membentuk dan memupuk nilai-nilai positif dalam diri terutama bagaimana kita sebagai Muslim bersikap sewajarnya apabila berhadapan dengan agama-agama lain. Jelas timbul kekeliruan pada awalnya tentang motif pembelajaran perbandingan agama namun sebenarnya ia telah lama dipelopori oleh para ulama dan ilmuwan Islam mendahului cendekiawan Barat. Maka, dalam konteks ini juga pentingnya pembelajaran perbandingan agama ini yang menunjukkan sikap keterbukaan Islam yang berinteraksi dengan kelompok berlainan agama. Seharusnya, kita menyambung legasi keilmuan para ulama dan ilmuwan Islam agar faedahnya mampu untuk kita kecapi.Reactions:

2 comments:

  1. Salam. Siapa pakar dalam bidang perbandingan agama ini di malaysia?

    ReplyDelete
  2. Salam alaik. Nak tanya, mana nak cari sumber untuk artikel ni ye? Terima kasih :)

    ReplyDelete