Monday, July 16, 2012

Ada Apa Dengan Falsafah ?Falsafah ? Philosophy ?


Terus saya tersenyum bila mendengarkan perkataan falsafah. Baru kini saya mengerti dan memahami kepentingan falsafah. Bagi saya ia juga sebuah perbincangan yang menarik meskipun terdapat sesetengah pihak mendakwa mempelajari falsafah adalah sia-sia sahaja bahkan ada yang lagi dahsyat mendakwa bahawa mempelajari falsafah juga membawa kepada kesesatan akidah. Hanya kerana falsafah berpaksikan akal fikiran maka terus menghukumkan orang lain adalah sesat. Yang penting jangan sesekali kita menghukumkan orang lain adalah sesat. Namun begitu, para ulama kita begitu berhati-hati dalam meletakkan permasalahan mempelajari falsafah ini sesuai dengan keadaan mereka pada zaman mereka. Tambahan pula, ramai tokoh Ilmuan Islam yang hebat misalnya seperti Ibnu Rushd, Ibn Miskawayh, Ibn Arabi, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Ibn Farabi turut mempelajari ilmu falsafah. Bahkan Al-Kindi sendiri merupakan ahli falsafah Arab yang pertama dalam kalangan ilmuwan Islam. 

Apa itu falsafah ?


Falsafah merupakan perkataan asal dari Greek iaitu Philo (Cinta / Suka) dan Sophia (Hikmah) yang bermaksud cintakan hikmah / kebijaksanaan atau "Love Of Wisdom". Dalam bahasa Inggeris perkataan falsafah disebut Philosophy. Dalam bahasa Arab perkataan falsafah disebut Al-Hikmah seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Penggunaan istilah falsafah pada awalnya digunakan oleh Phytogoras (497-572). Falsafah juga merupakan perbincangan mengenai pencarian hakikat kebenaran menurut ahli-ahli falsafah. 


Falsafah Menurut Pandangan Islam


Islam sendiri menggalakkan dan mendorong umatnya untuk mendapatkan Hikmah. Hadith Rasulullah S.A.W  (Riwayat At-Tirmidzi) menyebutkan tentang Hikmah, 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجد المؤمن ضالته فليجمعها إليه      
  
Maksudnya : Hikmah merupakan sesuatu yang hilang dari orang Mukmin, kemudian bila dia menjumpainya di mana sahaja maka dia akan mengambilnya. 

Hadith ini menunjukkan bahawa Hikmah itu merupakan hak milik Muslim yang telah hilang. Bukanlah bermakna Hikmah itu adalah sesat. Begitu juga Al-Quranul Karim banyak menceritakan mengenai persoalan Hikmah dalam Al-Quran yang menggalakkan dan menuntut seorang Muslim itu supaya mencintai Hikmah. 

Firman Allah Taala dalam Surah Ali Imran Ayat 164 : 

ôs)s9 £`tB ª!$# n?tã tûüÏZÏB÷sßJø9$# øŒÎ) y]yèt/ öNÍkŽÏù Zwqßu ô`ÏiB ôMÎgÅ¡àÿRr& (#qè=÷Gtƒ öNÍköŽn=tæ ¾ÏmÏG»tƒ#uä öNÍkŽÅe2tãƒur ãNßgßJÏk=yèãƒur |=»tGÅ3ø9$# spyJò6Ïtø:$#ur bÎ)ur (#qçR%x. `ÏB ã@ö6s% Å"s9 9@»n=|Ê AûüÎ7B ÇÊÏÍÈ  


Mengharmonikan Falsafah Dengan Agama

Tidak dinafikan ilmu falsafah ini datangnya dari ketamadunan Greek melalui tokoh-tokoh falsafah seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Namun begitu, bukanlah para ilmuwan Islam kita mencedok dan mengguna pakai ilmu falsafah tersebut seratus peratus. Ibn Sina dan Al-Farabi antara ahli falsafah yang berusaha mengharmonikan falsafah dengan agama berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Falsafah menuntut kebahagiaan. Islam juga menuntut kebahagiaan pada pengakhiran kehidupan kita di akhirat. Kedua-duanya menuntut kebahagiaan pada pengakhirannya. Antara tujuan lain falsafah adalah menyingkap kebenaran di samping mengharmonikan kebenaran akal dengan kebenaran wahyu. Falsafah berteraskan akal menggalakkan kita untuk berfikir. Begitulah juga dengan Islam, turut menggalakkan umatnya agar berfikir selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sesuaikanlah kebaikan ilmu falsafah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah melalui akal fikiran. 

Kesimpulan

Jika kita tidak berpeluang mempelajari falsafah sekalipun, gapailah Hikmah itu walau di mana sahaja kita berada. Bukanlah bererti tidak mempelajari falsafah telah hilang Hikmah yang kita cari. Hikmah juga ilmu. Bagi saya, itulah Hikmah yang semestinya kita usahakan untuk mendapatkannya. Hikmah itu hak milik orang mukmin yang telah hilang. Jadi sanggupkah kita membiarkan Hikmah itu tidak tergapai oleh kita sendiri ? 


  
Reactions:

0 comments:

Post a Comment